Za dostop do spletne strani www.hot.si morate aktivirati "Javascript" v nastavitvah brskalnika!

Gostovanje v EU


HoT je že od začetka svojega poslovanja dne 11.5. 2017 kot prvi operater v Sloveniji ponudil svoje tarife, ki so usklajene z EU Uredbo o gostovanju, ki z novimi pravili stopa v veljavo s 15. junijem 2017. Tako so se za Hot uporabnike praktično že ukinili dodatni stroški mobilnega gostovanja v državah EU in EGP - Lihtenštajn, Islandija in Norveška (nadalje »gostovanje v EU«). HoT uporabniki tako uporabljate vaše izbrane tarife brez dodatnih stroškov med gostovanjem v EU (velja za vključene klice in pošiljanje SMS-ov znotraj omenjenih držav ter prenos podatkov) oz. tako kot doma v Sloveniji.

Gostovanje v EU pomeni uporabo klicev, sporočil ali prenosa podatkov v času vašega obiska v EU. Navedeno ne zajema storitev pogovorov in sporočil opravljenih oz. poslanih iz Slovenije v tujino, na letalih in ladijskih prevozih.
Uporaba storitev gostovanja v EU (pogosto poimenovano tudi »EU roaming«) velja izven Slovenije v državah EU in EGP (države članice Evropske Unije ter Lihtenštajn, Norveška in Islandija).

HoT omogoča uporabo omrežij operaterjev v EU v sodelovanju z operaterjem omrežja - družbo A1 Slovenija, d.d.

Pravila gostovanja v EU izenačena z domačimi

Cilj nove Uredbe EU za ukinitev dodatnih stroškov mobilnega gostovanja je, da lahko uporabnik koristi izbrane storitve brez dodatnih stroškov.

HoT zagotavlja regulirane maloprodajne storitve gostovanja v EU po cenah, kot veljajo za storitve opravljene na območju Slovenije in so opredeljene v ceniku in v skladu s politikami poštene uporabe.

To velja le za HoT uporabnike, ki imajo v Sloveniji prebivališče ali s Slovenijo trajne vezi, ki vključujejo pogosto in bistveno prisotnost v Sloveniji, medtem ko občasno potujejo v EU. Za namene Politik poštene uporabe, ki jih izvaja HoT, se šteje, da uporabnik občasno potuje v tujino znotraj EU, kadar ima običajno prebivališče v Sloveniji ali ima s Slovenijo trajne vezi, ki vključujejo pogosto in bistveno prisotnost na njenem ozemlju, v vseh drugih državah EU pa uporablja regulirane maloprodajne storitve gostovanja v EU.

HoT ima pravico uporabljati Politike poštene uporabe za uporabo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja v EU. Politike poštene uporabe so namenjene preprečevanju zlorab ali nepravilne uporabe reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja s strani uporabnikov med gostovanjem v EU.

Kadar obstajajo objektivni in utemeljeni dokazi na podlagi objektivnih kazalnikov, ki bi kazali na tveganje zlorabe ali nepravilne uporabe reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja v EU s strani uporabnika, HoT uporabnika opozori na odkriti vzorec uporabe, ki kaže na tako tveganje, preden zaračuna pribitek. Kadar tako tveganje izhaja iz neizpolnjevanja tako merila prevladujoče domače uporabe kot prevladujoče domače prisotnosti v določenem obdobju opazovanja. V opozorilu HoT uporabnika obvesti o tem, da se lahko po datumu takega opozorila zaračuna pribitek za vse nadaljnje uporabe storitev gostovanja v EU, če se v obdobju, ki ne more biti krajše od dveh tednov, ne spremeni vzorec porabe, in sicer tako, da bo odražal dejansko domačo uporabo ali prisotnost. HoT preneha zaračunavati pribitek takoj, ko uporaba pri uporabniku ne kaže več na tveganje zlorabe ali nepravilne uporabe reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja na podlagi objektivnih kazalnikov.

Za namene Politike poštene uporabe lahko HoT od svojih uporabnikov gostovanja v EU zahteva, da predložijo dokazila o običajnem prebivališču v Sloveniji ali drugih trajnih vezeh s Slovenijo, ki vključujejo pogosto in bistveno prisotnost na njenem ozemlju. „Trajne vezi“ s Slovenijo pomeni prisotnost na ozemlju Slovenije zaradi: zaposlitve s polnim delovnim časom in trajnega delovnega razmerja, vključno z obmejnimi delavci; trajnih pogodbenih razmerij, ki vključujejo podobno stopnjo fizične prisotnosti samozaposlene osebe; udeležbe v rednih študijskih programih za polni študijski čas; ali zaradi drugih okoliščin, kot v primeru napotenih delavcev ali upokojencev, kadar koli vključujejo podobno stopnjo prisotnosti v Sloveniji. Dokazila o kraju stalnega prebivališča pomenijo: izjavo Uporabnika, predložitev veljavnega dokumenta, iz katerega je razvidna država Uporabnikovega prebivališča; navedbo poštnega naslova ali naslova za izstavitev računa za druge storitve, ki se zagotavljajo v Sloveniji; izjavo visokošolske ustanove o vpisu v redne programe ter dokazilo o vpisu v lokalne volilne imenike ali plačilu lokalnih davkov.

V kolikor slednje ni dokazano, uporabnik ne more koristiti gostovanja v EU brez dodatnih stroškov; to pomeni, da lahko pride do dodatnega zaračunavanja storitev.

Tarife z omejitvijo prenosa podatkov med gostovanjem v EU (Politika poštene uporabe - Paket z odprtim prenosom podatkov)

EU Uredba o gostovanju predvideva, da se storitve med gostovanjem v EU ponujajo pod istimi pogoji kot v domačem omrežju. Za razliko od klicev in SMS sporočil, kjer to velja v celoti, pa se lahko za prenos podatkov uveljavlja omejitev politike poštene uporabe - paket z odprtim prenosom podatkov. Konkretne omejitve prenosa podatkov v HoT tarifah so navedene v Ceniku.
V tarifah, kjer je uporabljena omejitev prenosa med gostovanjem v EU, je omejitev prenosa podatkov izračunana po spodnji formuli: \[\left(\frac{\text{Cena tarife brez DDV}}{\text{Regulirana veleprodajna cena prenosa podatkov med gostovanjem v EU na GB}}\right)\star2\]

Konkreten primer za tarifo HoT EXTRA:
\[\left(\frac{\text{14,99 € - 22% DDV}}{\text{€ 6,00}}\right)\star2=\text{4,10 GB}\]


Izračunane količine omejitve prenosa podatkov med gostovanjem v EU so navedene v Ceniku in trenutno znašajo:

  Cena tarife: Vključen prenos podatkov: od tega v EU gostovanju:
HoT MAXI € 9,99 20 GB 2,73 GB
HoT EXTRA € 14,99 50 GB 4,10 GB

Pregled stroškov

Za porabo prenosa podatkov med gostovanjem v EU je nastavljen limit v višini 60€ pri vsakem uporabniku. To omejitev lahko vedno deaktivirate ali ponovno aktivirate. Pri porabi 80% in 100% limita dobite opozorilni SMS.

Konkretni primeri

Kaj v konkretnem primeru pomeni dopustovanje ali službena pot in z njo povezani stroški med gostovanjem v EU:

Ste slovenski uporabnik, ki potuje v Nemčijo.


  • Klic ali SMS iz Nemčije v Slovenijo se bo odštel od razpoložljivih enot v vaši tarifi. Če uporabljate tarifo HoT START ali pa ste vključene enote vaše tarife že uporabili, bo vaš klic/SMS obračunan po 0,039 €/min oz. SMS.
  • Klic ali SMS iz Nemčije v katerokoli državo EU, na primer na Portugalsko se bo odštel od razpoložljivih enot v vaši tarifi. Če uporabljate tarifo HoT START ali pa ste vključene enote storitev vaše posamezne tarife že uporabili, bo vaš klic/SMS obračunan po 0,039 €/min oz. SMS.
  • Klic ali SMS iz Nemčije v katerokoli državo, ki ni v EU se bo obračunal po ceniku storitev v tujini. Npr. za klic v Srbijo se storitev obračuna po Ceniku kot klic v ostali svet.

Pregled porabe prenosa podatkov med gostovanjem v EU

Razpoložljivo količino prenosa podatkov med gostovanjem v EU lahko preverite na portalu Moj Hot ali pa v aplikaciji Moj HoT, kjer spremljate tekočo porabo.

Poraba prenosa podatkov med gostovanjem v EU

V kolikor imate aktiviran določen paket, ki vključuje tudi prenos podatkov med gostovanjem v EU, vam bo MB odštet iz vaših razpoložljivih enot za gostovanje v EU v vaši tarifi.

Če uporabljate tarifo HoT START, nimate zakupljene količine prenosa podatkov med gostovanjem v EU, tako se vam bo za vsak MB prenosa podatkov zaračunalo 0,039€.

Kje si lahko preberem več o tej temi

Več o pravilih gostovanja v EU je zapisano v Splošnih pogojih poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike v poglavju 9. (Mednarodno gostovanje v Uniji in mednarodno gostovanje), dostopno na - https://www.hot.si/pogoji_uporabe.html.