Za dostop do spletne strani www.hot.si morate aktivirati "Javascript" v nastavitvah brskalnika!

Gostovanje v EU


Gostovanje v EU pomeni uporabo klicev, SMS sporočil ali prenosa podatkov v času vašega obiska v državah EU in EGP. Navedeno ne zajema storitev pogovorov in sporočil opravljenih oz. poslanih iz Slovenije v tujino, na letalih in ladijskih prevozih.

S 24. 5. 2018 HoT prenavlja svoje tarife MINI, MAXI in EXTRA, tako da vsebujejo še več klicev in SMS-ov v Sloveniji. V tarife so vključene določene količine minut, SMS-ov in prenosa podatkov med gostovanjem v EU. In sicer je v tarifi HoT MINI vključenih 100 minut, 100 SMS-ov in 1,91 GB med gostovanjem v EU; v tarifi HoT MAXI 200 minut, 200 SMS-ov in 2,73 GB; ter v tarifi HoT EXTRA 300 minut, 300 SMS-ov in 4,10 GB. Vse podrobnosti in zaračunavanje po vključenih enotah so opisane v Ceniku.

HoT omogoča gostovanje v EU z vključenimi količinami uporabnikom, ki imajo v Sloveniji prebivališče ali s Slovenijo trajne vezi, ki vključujejo pogosto in bistveno prisotnost v Sloveniji, medtem ko le občasno potujejo v EU. Uporabniki dokažejo trajne vezi z registracijo na: https://www.hot.si/selfcare/registracija/

V nasprotnem primeru se storitve zaračunavajo po cenah, določenih za uporabo izven zakupljenih količin, plus pribitek v višini 0,03904 €/min; 0,0122 €/SMS; 0,0073 €/MB.
Uporaba storitev gostovanja v EU (pogosto poimenovano tudi »EU roaming«) velja izven Slovenije v državah EU in EGP (države članice Evropske Unije ter Lihtenštajn, Norveška in Islandija).

HoT omogoča uporabo omrežij operaterjev v EU v sodelovanju z operaterjem omrežja - družbo A1 Slovenija, d.d.

Pravila gostovanja v EU

HoT zagotavlja regulirane maloprodajne storitve gostovanja v EU. Podrobnosti glede cen so opredeljene v Ceniku in v skladu s politikami poštene uporabe, ki so podrobneje opisane v Splošnih pogojih.

Za namene Politik poštene uporabe, ki jih izvaja HoT, se šteje, da uporabnik občasno potuje v tujino znotraj EU, kadar ima običajno prebivališče v Sloveniji ali ima s Slovenijo trajne vezi, ki vključujejo pogosto in bistveno prisotnost na njenem ozemlju, v vseh drugih državah EU pa uporablja regulirane maloprodajne storitve gostovanja v EU. HoT uporabniki trajne vezi s Slovenijo izkažejo z registracijo.

HoT ima pravico uporabljati Politike poštene uporabe za uporabo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja v EU. Politike poštene uporabe so namenjene preprečevanju zlorab ali nepravilne uporabe reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja s strani uporabnikov med gostovanjem v EU.

Kadar obstajajo objektivni in utemeljeni dokazi na podlagi objektivnih kazalnikov, ki bi kazali na tveganje zlorabe ali nepravilne uporabe reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja v EU s strani uporabnika, HoT uporabnika opozori na odkriti vzorec uporabe, ki kaže na tako tveganje, preden zaračuna pribitek. Kadar tako tveganje izhaja iz neizpolnjevanja tako merila prevladujoče domače uporabe kot prevladujoče domače prisotnosti v določenem obdobju opazovanja. V opozorilu HoT uporabnika obvesti o tem, da se lahko po datumu takega opozorila zaračuna pribitek za vse nadaljnje uporabe storitev gostovanja v EU, če se v obdobju, ki ne more biti krajše od dveh tednov, ne spremeni vzorec porabe, in sicer tako, da bo odražal dejansko domačo uporabo ali prisotnost.

Za namene Politike poštene uporabe HoT od svojih uporabnikov gostovanja v EU zahteva, da predložijo dokazila o običajnem prebivališču v Sloveniji ali drugih trajnih vezeh s Slovenijo, ki vključujejo pogosto in bistveno prisotnost na njenem ozemlju.

Novi uporabniki dokažejo trajne vezi z registracijo na: https://www.hot.si/selfcare/registracija/.

V kolikor običajno prebivališče oz. trajne vezi niso dokazane, uporabnik ne more koristiti gostovanja v EU brez dodatnih stroškov; to pomeni, da lahko pride do dodatnega zaračunavanja storitev. Podrobnosti zaračunavanja so navedene v Ceniku.

Tarife z omejitvijo prenosa podatkov med gostovanjem v EU (Politika poštene uporabe - Paket z odprtim prenosom podatkov)

Za prenos podatkov HoT uveljavlja omejitev politike poštene uporabe - paket z odprtim prenosom podatkov. Konkretne omejitve prenosa podatkov v HoT tarifah so navedene v Ceniku.
V tarifah, kjer je uporabljena omejitev prenosa med gostovanjem v EU, je omejitev prenosa podatkov izračunana po spodnji formuli: \[\left(\frac{\text{Cena tarife brez DDV}}{\text{Regulirana veleprodajna cena prenosa podatkov med gostovanjem v EU na GB}}\right)\star2\]

Konkreten primer za tarifo HoT EXTRA:
\[\left(\frac{\text{14,99 € - 22% DDV}}{\text{€ 6,00}}\right)\star2=\text{4,10 GB}\]


Izračunane količine omejitve prenosa podatkov med gostovanjem v EU so navedene v Ceniku in trenutno znašajo:

  Cena tarife: Vključen prenos podatkov: od tega v EU gostovanju:
HoT MAXI € 9,99 20 GB 2,73 GB
HoT EXTRA € 14,99 50 GB 4,10 GB
HoT MINI € 6,99 3 GB 1,91 GB

Pregled stroškov

Za porabo prenosa podatkov med gostovanjem v EU je nastavljen limit v višini 60€ pri vsakem uporabniku. To omejitev lahko vedno deaktivirate ali ponovno aktivirate. Pri porabi 80% in 100% limita dobite opozorilni SMS.

Konkretni primeri

Kaj v konkretnem primeru pomeni dopustovanje ali službena pot in z njo povezani stroški med gostovanjem v EU:

Ste slovenski uporabnik, ki potuje v Nemčijo.


  • Klic ali SMS iz Nemčije v Slovenijo se bo odštel od razpoložljivih enot v vaši tarifi. Če uporabljate tarifo HoT START bo vaš klic/SMS obračunan po 0,039 €/min oz. SMS. V kolikor ste vključene enote storitev za gostovanje v EU v tarifah MINI, MAXI, EXTRA že porabili, bo vaš klic zaračunan po 0,03904 €/min oz. 0,0122 €/SMS. Podrobnosti so navedene v Ceniku.
  • Klic ali SMS iz Nemčije v katerokoli državo EU, na primer na Portugalsko se bo odštel od razpoložljivih enot v vaši tarifi. Če uporabljate tarifo HoT START bo vaš klic/SMS obračunan po 0,039 €/min oz. SMS. V kolikor ste vključene enote storitev za gostovanje v EU v tarifah MINI, MAXI, EXTRA že porabili, bo vaš klic zaračunan po 0,03904 €/min oz. 0,0122 €/SMS. Podrobnosti so navedene v Ceniku.
  • Klic ali SMS iz Nemčije v katerokoli državo, ki ni v EU se bo obračunal po ceniku storitev v tujini. Npr. za klic v Srbijo se storitev obračuna po Ceniku kot klic v ostali svet.

Pregled porabe prenosa podatkov med gostovanjem v EU

Razpoložljivo količino prenosa podatkov med gostovanjem v EU lahko preverite na portalu Moj Hot ali pa v aplikaciji Moj HoT, kjer spremljate tekočo porabo.

Poraba prenosa podatkov med gostovanjem v EU

V kolikor imate aktiviran določen paket, ki vključuje tudi prenos podatkov med gostovanjem v EU, vam bo MB odštet iz vaših razpoložljivih enot za gostovanje v EU v vaši tarifi.

Če uporabljate tarifo HoT START, nimate zakupljene količine prenosa podatkov med gostovanjem v EU, tako se vam bo za vsak MB prenosa podatkov zaračunalo 0,039€.

Kje si lahko preberem več o tej temi

Več o pravilih gostovanja v EU je zapisano v Splošnih pogojih poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike v poglavju 9. (Mednarodno gostovanje v Uniji in mednarodno gostovanje), dostopno na - https://www.hot.si/pogoji_uporabe.html.