Za dostop do spletne strani www.hot.si morate aktivirati "Javascript" v nastavitvah brskalnika!

21. 11. 2019 Sprememba Splošnih pogojev in Cenika ter objava Pogojev paketa HoT GIGA+

Pri spremembah Cenika storitev HoT (Veljaven cenik) ne gre za kakršnokoli podražitve. V Ceniku so dodane podrobnosti promocijskega paketa HoT GIGA+. Posodablja se tudi seznam komercialnih številk. Navedeni spremembi veljata od 21. 11. 2019 dalje.

Zaradi uskladitve z zakonodajo na ravni Evropske Unije na področju Mednarodnega gostovanja v Uniji se spreminja Cenik, na način, da se znižuje cena prenosa podatkov izven vključenih količin v EU do porabe celotnih vključenih količin - 0,00427 €/MB. Posledično se v primeru, da Uporabnik ni registriran, v primeru zlorab ali nepravilne uporabe pri uporabi storitev gostovanja v EU, lahko zaračuna pribitek v višini 0,04327 €/MB znotraj količin v izbranem paketu. Izven količin v izbranem paketu se storitev zaračuna po ceni 0,04327 €/MB.

Navedena sprememba velja od 01.01.2020 dalje.

Čistopis spremenjenega Cenika: Veljaven cenik

Splošni pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike se spreminjajo zgolj v poglavju 2. OPREDELITEV POJMOV v točki 10., ki se sedaj glasi »10. »HoT Center za pomoč uporabnikom« ali »CPU« je služba za sprejem, obravnavo in reševanje tehničnih težav, pripomb in reklamacij ter pomoč pri uporabi storitev. Storitve CPU so Uporabnikom dosegljive na brezplačni telefonski številki za Uporabnike HoT mobil 069 699 699 kot navedeno na spletni strani www.hot.si. Številka 069 699 698 je brezplačna za Uporabnike HoT mobil tudi pri klicih iz EU območja (oz. EGP območja – Lihtenštajn, Norveška, Islandija).

Čistopis spremenjenih Splošnih pogojev: Splošni pogoji poslovanja in uporabe – veljavni od 01.01.2020

Objavljajo se Pogoji paketa HoT GIGA+ v katerih so opisane podrobnosti promocijskega paketa HoT GIGA+ in ki dopolnjujejo Splošne pogoje poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike.

Pogoji paketa HoT GIGA+ so veljavni od 21.11.2019 dalje.

Pogoji paketa HoT GIGA+

24. 5. 2019 Sprememba Cenika

Pri spremembah Cenika storitev HoT gre zgolj za povišanje prenosa podatkov v tarifah MAXI in EXTRA. Tarifa poleg neomejenega števila minut pogovorov in SMS-ov v Sloveniji za nespremenjeno ceno 9,99 evra uporabnikom tarife HoT MAXI na voljo 30 GB, za nespremenjeno ceno 14,99 evra pa je v tarifi HoT EXTRA vključenih 60 GB. Obstoječim uporabnikom se bo večja količina prenosa podatkov vključila samodejno, ne da bi morali spremeniti tarifo in to brez kakršnih koli dodatnih stroškov. S tem HoT še naprej drži obljubo, da bodo nove ugodnosti pri morebitnih spremembah tarife veljale za vse uporabnike storitev HoT.

Spremembe so veljavne od 24.5.2019 dalje.

Čistopis spremenjenega Cenika:
Cenik - veljaven od 24.5.2019

15.4.2019 Sprememba Cenika

Pri spremembah Cenika storitev HoT gre zgolj za pocenitve klicev in SMSov iz Slovenije v države EU in EGP (države članice EU in Islandija, Lihtenštajn, Norveška). Posodobljen je tudi seznam komercialnih številk.

Vse spremembe so veljavne od 15. 5. 2019 dalje.

Čistopis spremenjenega Cenika: Cenik - veljaven od 15.5.2019

30. 11. 2018 Sprememba Splošnih pogojev poslovanja in uporabe ter Cenika

V nobeni spodaj opisani spremembi ne gre za spreminjanje cen storitev HoT z izjemo pocenitve dodatnega prenosa podatkov med Mednarodnim gostovanjem v Uniji.

Vse spremembe so veljavne od 1. 1. 2019 dalje.

Zaradi boljše pojasnitve in manjših sprememb Polnitve HoT računa in Mednarodnega gostovanja v EU ter uvedenih izboljšanj na področju nadzora stroškov, Uporabnike HoT storitev obveščamo, da se spreminjajo Splošni pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike.

Spreminja se poglavje 5. POLNITEV HoT RAČUNA, VREDNOSTNICA IN PORABA DOBROIMETJA, na način, da se v spremenjeni točki 3. poenostavlja postopek za vračilo dobroimetja. V točki 7. je dopolnjeno obveščanje o obvestilu glede nizkega stanja dobroimetja. V točki 8. je podrobneje opisana storitev samodejnega polnjenja. V 9. točki je dopolnjeno, da imajo vrednostnice lahko omejeno časovno veljavnost. V 10. točki se briše »ali na spletni strani www.HoT.si«.

Spreminja se poglavje 6. NADZOR STROŠKOV IN VARNOSTNA OMEJITEV STROŠKOV, na način, ki je definiran v spremenjeni točki 3. Spremenjen je način finančne omejitve stroškov v katerega se ne štejejo več tarife in opcija LTE+. Še vedno velja, da ima vsak Uporabnik določeno privzeto mejo 20 EUR, ki jo lahko kadarkoli spremeni preko Portala Moj HoT ali Aplikacije Moj HoT. V točki 4. je izbrisano besedilo »in sicer v višini med 7 EUR in 200 EUR«. Seveda si Uporabniki še vedno lahko nastavijo željeno višino finančne omejitve stroškov.

Spreminja se poglavje 9. MEDNARODNO GOSTOVANJE V UNIJI IN MEDNARODNO GOSTOVANJE, na način, da je dodana točka 12., ki opredeljuje primer vzdržnosti domačega modela zaračunavanja v primeru Mednarodnega gostovanja v Uniji. V skladu z navedenim je dopolnjena tudi točka 21.

Čistopis spremenjenih splošnih pogojev: Splošni pogoji poslovanja in uporabe – veljavni od 1.1.2019

Zaradi uskladitve z zakonodajo na ravni Evropske Unije na področju Mednarodnega gostovanja v Uniji se spreminja Cenik, na način, da se spreminja – znižuje cena prenosa podatkov izven vključenih količin v EU do porabe celotnih vključenih količin - 0,0054 €/MB. Posledično se v primeru, da uporabnik ni registriran, v primeru zlorab ali nepravilne uporabe pri uporabi storitev gostovanja v EU, lahko zaračuna pribitek v višini 0,0054 €/MB znotraj količin v izbrani tarifi. Izven količin v izbrani tarifi se storitev zaračuna po ceni 0,0444 €/MB.

Čistopis spremenjenega Cenika: Cenik - veljaven od 1.1.2019

24. 5. 2018 Sprememba Splošnih pogojev poslovanja in uporabe ter Cenika. Objava Posebnih pogojev varstva osebnih podatkov

Zaradi objave novih Posebnih pogojev varstva osebnih podatkov, Uporabnike HoT storitev obveščamo, da se spreminjajo Splošni pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike.

Spreminja se poglavje 14. ZBIRANJE PODATKOV UPORABNIKOV. Brišejo se točke od 1. do 13. Dodaja se nova točka 1., ki se glasi: »1. Hot osebne podatke obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo. Vse podrobnosti so navedene v Posebnih pogojih varstva osebnih podatkov, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev in so dostopni na www.hot.si.«

Novi Splošni pogoji so veljavni od 25. 5. 2018 dalje.

Čistopis spremenjenih splošnih pogojev: Splošni pogoji poslovanja in uporabe – veljavni od 25.5.2018

Zaradi prenovljenih tarif HoT MINI, HoT MAXI in HoT EXTRA, Uporabnike HoT storitev obveščamo, da je objavljen nov Cenik.

Za Uporabnike, ki bodo HoT SIM kartico aktivirali od dne 24. 5. 2018 dalje, velja novi Cenik.

Za obstoječe Uporabnike, ki imajo aktivno eno izmed tarif MINI, MAXI ali EXTRA, velja do dne 23. 6. 2018 obstoječi Cenik, od tega dne dalje pa novi Cenik.

Čistopis spremenjenega Cenika: Veljaven cenik

Zaradi uskladitve z Uredbo (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Uporabnike HoT storitev obveščamo, da se objavljajo Posebni pogoji varstva osebnih podatkov.

V posebnih pogojih varstva osebnih podatkov so Uporabniki seznanjeni z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani HoT ter pravicami Posameznikov na tem področju.

Čistopis Posebnih pogojev: Posebni pogoji varstva osebnih podatkov

25. 4. 2018 Sprememba Splošnih pogojev poslovanja in uporabe, Posebnih pogojev uporabe portala moj HoT in aplikacije moj HoT ter Posebnih pogojev za nakup blaga v spletni trgovini

V nobeni spodaj opisani spremembi ne gre za spreminjanje cen storitev HoT.

Zaradi uskladitve s Splošnim aktom o spremljanju in nadzoru porabe podatkovnih storitev in v skladu z določbami Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe Uporabnike HoT storitev obveščamo, da se spreminjajo Splošni pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike.

Spreminja se poglavje 6. NADZOR STROŠKOV IN VARNOSTNA OMEJITEV STROŠKOV, na način, da se podrobneje opisuje obveznosti, ki izhajajo iz Splošnega akta. Vsak Uporabnik ima tako privzeto finančno mejo omejitve stroškov v koledarskem mesecu, ki znaša 20 EUR. Uporabniki si lahko finančno omejitev kadarkoli spremenijo preko Portala Moj HoT ali Aplikacije Moj HoT, in sicer v višini med 7 EUR in 200 EUR. Ob dosegu 80% finančne meje in ob 100% dosegu finančne meje v koledarskem mesecu so Uporabniki obveščeni najmanj z SMSom. Ob dosegu 100% finančne omejitve se Uporabniku prepreči nadaljnja uporaba plačljivih Storitev HoT mobil, dokler ne poveča ali izklopi omejitve stroškov preko Portala Moj HoT, Aplikacije Moj HoT.

Čistopis spremenjenih splošnih pogojev: Splošni pogoji poslovanja in uporabe – veljavni od 25.5.2018

Zaradi uskladitve z Zakonom o varstvu potrošnikov in v skladu z določbami Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe Uporabnike naših storitev obveščamo, da se spreminjajo Posebni pogoji uporabe portala moj HoT in aplikacije moj HoT.

Spreminja se poglavje 4. PORTAL MOJ HOT in sicer se briše točka 6., ter dodajajo točke 7., 8. in 9., ki se glasijo:

  • 7. V kolikor gre za naročilo s katerim Uporabnik izbere tarifo, ki se aktivira takoj, Uporabnik s tem zahteva in se strinja, da se tarifa aktivira takoj in se storitev začne izvajati takoj.
  • 8. V kolikor gre za naročilo s katerim Uporabnik izbere tarifo, ki se aktivira v prihodnosti (datum veljavnosti začetka tarife je naveden pri naročilu), Uporabnik s tem zahteva in se strinja, da se bo tarifa aktivirala navedenega datuma.
  • 9. Uporabnik lahko v štirinajstih (14) dneh od naročila HoT mobilu pisno sporoči da odstopa od naročila, in sicer na e-naslov info@HoT.si, pri čemer ni dolžan navesti razloga za svojo odločitev. V primeru odstopa od naročila se Uporabniku zaračuna sorazmerni del tarife oz. storitve za čas pred odstopom. HoT mobil Uporabniku vrne sorazmerni del plačila v najkrajšem možnem času, najkasneje v roku štirinajstih (14) dni od prejetja sporočila o odstopu od naročila.

Smiselno enako se spreminja tudi poglavje 6. APLIKACIJA MOJ HOT.

Čistopis spremenjenih Posebnih pogojev: Posebni pogoji za nakup blaga v e-trgovini - veljavni od 25. 5. 2018

Zaradi uskladitve z Zakonom o varstvu potrošnikov in v skladu z določbami Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe Uporabnike naših storitev obveščamo, da se spreminjajo Posebni pogoji za nakup blaga v spletni trgovini.

Spreminja se poglavje 9. STVARNA NAPAKA in sicer se briše točka 3. Doda se nova točka 3. in 4., ki se glasita:

  • 3. HoT mobil nosi odgovornost za stvarne napake, ki se pokažejo v dveh letih od prevzema blaga, pri čemer mora kupec odkrito napako reklamirati v dveh mesecih od odkritja napake. HoT mobil se na reklamacijo odzove v 8 dneh.
  • 4. Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova stvarne napake na blagu na način, da pošlje blago, na katerem uveljavlja stvarno napako skupaj s pisnim obvestilom o stvarni napaki.

Čistopis spremenjenih Posebnih pogojev: Posebni pogoji uporabe Portala Moj HoT in Aplikacije Moj HoT – veljavni od 25.5.2018

15. 3. 2018 Sprememba Splošnih pogojev poslovanja in uporabe

Zaradi uskladitve z Zakonom o varstvu potrošnikov in v skladu z določbami Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe Uporabnike naših storitev obveščamo, da se spreminjajo Splošni pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike.

Spreminja se poglavje 16. NADOMESTILA V PRIMERU SLABŠEGA DELOVANJA ALI NEDELOVANJA STORITEV in sicer, v točki 11. se briše sledeče besedilo: »Če HoT mobil škodo Uporabniku povzroči krivdno, je njegova odškodninska odgovornost do Uporabnika omejena na pet (5) - kratnik zneska zadnje vključene Tarife.«

Dodatno se spreminja tudi poglavje 9. MEDNARODNO GOSTOVANJE V UNIJI IN MEDNARODNO GOSTOVANJE in sicer, v točki 5. se briše sledeče besedilo: »ob sklenitvi Dogovora«.

Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve dne 14.4.2018, imajo Uporabniki v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

Splošni pogoji poslovanja in uporabe od 14.4.2018